KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

Misija

Teikti kokybiškas paslaugas, išmokant motyvuojantį darbo užmokestį bei išliekant rinkoje konkurencingais.

Vizija

Patraukliausiais savo srities darbdavys bei kokybiškas paslaugas teikianti kompanija, stabiliai veikianti Lietuvoje bei užsienio šalyse.

Vertybės

 • Laimingi darbuotojai
 • Darbų sauga
 • Nuolatinis tobulėjimas
 • Pagarba
 • Įsitraukimas
 • Vienybė ir komandinis darbas

Įmonės vadovybė prisiima atsakomybę už saugių ir sveikų darbuotojams sąlygų sudarymą, įmonės veiklos ir atliekamų paslaugų kokybę bei už daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja:

 • Dirbti pagal vadybos sistemą, atitinkančią LST EN 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015; LST EN ISO 45001:2018 standartų reikalavimus ir nuolat ją tobulinti.
 • Imtis priemonių, kad ši kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos  politika būtų suvokiama visų įmonės darbuotojų bei taptų pagrindiniu jų siekiu.
 • Planuoti ir atlikti darbus bei siekti geriausių ekonominių rezultatų ne tik taupydami išteklius, bet ir sudarydami bei palaikydami saugias ir sveikatai nekenksmingas, kad būtų užkirstas kelias su darbu susijusioms traumomis ir susirgimams, taip pat atitinkančias organizacijos paskirtį, dydį ir kontekstą bei derančius su konkrečiu DSS rizikos ir DSS galimybių pobūdžiu ir yra įsipareigojusi darbuotojams ir, jeigu yra, jų atstovams konsultuotis ir dalyvauti.
 • Laikytis įmonei taikomų teisinių reikalavimų, rengti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai mažinti, racionaliai ir taupiai naudoti gamtos išteklius, identifikuoti pavojus, vertinti riziką ir numatyti jos valdymo bei prevencines priemones.
 • Telkti dėmesį į visų lygmenų darbuotojų mokymą bei tobulėjimą, kad darbuotojai galėtų siekti įmonės užsibrėžtų tikslų.
 • Nuolat peržiūrėti ir atnaujinti procesų vertinimo kriterijus tam, kad kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos sistema padėtų tobulinti įmonėje veiklą.
 • Reikalauti, kad kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.
 • Atvirai bendrauti su suinteresuotomis šalimis, atsižvelgti į jų keliamus reikalavimus.

Visi įmonės darbuotojai susipažinę su kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politika bei įmonės tikslais, aiškiai žino savo atsakomybę. Tai leidžia užtikrinti, kad įstatymai ir kiti norminiai aktai būtų vykdomi.

Meniu